Vrste kufra su kao što slijedi:

  • Kufr poricanja (negiranja). Uzvišeni Allāh kaže:

”A onima koji dokaze Naše budu poricali i koji u susret na onom svijetu ne vjeruju – biće poništena njihova djela. Zar će biti drugačije nagrađeni nego što su radili ?” [1]

  • Kufr onoga koji se ismijava Allāhu, Njegovom Poslaniku, sallallāhu ‘alejhi we sellem, Njegovoj vjeri,… Uzvišeni Allāh kaže o njima:

”A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo se samo zabavljali i razgovarali’. Reci: ‘Zar se niste Allāhu, Njegovim riječima i Njegovom Poslaniku rugali? Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, nakon što ste bili vjernici. Ako nekima od vas oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su pokvarenjaci’ ”. [2]

  • Kufr onoga koji psuje Allāha, Njegovog Poslanika, sallallāhu ‘alejhi we sellem, i Njegovu vjeru. Psovanje negira obavezno slavljenje Allāha, Njegovog Poslanika, sallallāhu ‘alejhi we sellem, i Njegove vjere. Uzvišeni Allāh kaže:

”A ko god poštuje Allāhove propise, to je znak čestita srca”. [3]

  • Kufr odbacivanja, arogancije (oholosti), odbijanja da se pokori Allāhu, kao što Uzvišeni Allāh kaže u vezi šejtāna:

”On je odbio i uzoholio se i postao je jedan od nevjernika”. [4]

Ova vrsta kufra je zajednička (uobičajena) među kufrom neprijatelja vjerovjesnikā.

  • Kufr okretanja od Allāhove vjere. Uzvišeni Allāh kaže:

”Ali oni koji ne vjeruju okreću glave od onoga čime im se prijeti”. [5]

  • Verbalni kufr, kao što Uzvišeni Allāh kaže:

”A ako ih upitaš oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se’. Reci: ‘Zar se niste Allāhu, Njegovim riječima i Njegovom Poslaniku rugali? Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, nakon što ste bili vjernici”. [6]

Uzvišeni Allāh također kaže:

”A sigurno su govorili riječi kufra i pokazali su da su kāfiri nakon što su islām javno primili”. [7]

kada su oni rekli:

”Ako se vratimo u Medīnu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg”. [8]

Od ove vrste kufra je ono što su munāfici rekli u pohodu na Tebūk:

”Mi nismo vidjeli nešto slično ovim našim učāčima – misleći na Poslanika i njegove ashābe – oni imaju velike stomake, a veliki su lažovi i kukavice”.

Od verbalnog kufra je moljenje (prizivanje) drugih mimo Allāha i traženje utočišta od mrtvih.

  • Kufr djelima. Uzvišeni Allāh kaže:

”Reci: ‘Zaista moj namaz, moja djela, moj život i moja smrt su za Allāha, Gospodara svih svjetova’ ”. [9]

Stoga, činjenje sedžde drugome mimo Allāha, klānje u ime drugog mimo Allāha je širk i kufr u Allāha. Od kufr el-fi’li (kufra djelom) je također i sihr (vradžbina).

Uzvišeni Allāh kaže:

”Sulejmān nije bio nevjernik, već su šejtāni nevjernici koji uče ljude sihru”. [10]

Ovo je zato što sihr uključuje korišćenje džinna, stupanje u vezu s njima, tvrdnju poznavanja gajba (nevidljivog) i dijeljenja znanja gajba sa Allāhom, a Uzvišeni Allāh kaže:

”… A znali su da onaj koji to (sihr) kupuje (time se bavi) neće nikakvog udjela na āhiretu imati”. [11]  

Učenjaci su sihr uvrstili pod temu tewhīda, pod vrste kufra, zato što sihr sadrži širk i kufr, te da bi upozorili na njega i da bi razjasnili da je sihr jedna od stvari koje poništavaju tewhīd.

  • Kufr srca i sumnje. Uzvišeni Allāh kaže:

”Pravi vjernici su samo oni koji su povjerovali u Allāha i Njegovog Poslanika i poslije toga više ne sumnjaju, i bore se na Allāhovom putu svojim imecima i svojim životima. Oni su iskreni !” [12]

Uzvišeni Allāh također kaže:

”Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allāha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su”. [13]

Uzvišeni Allāh također kaže:

”I on uđe u svoj vrt čineći nepravdu samom sebi (oholeći se). On reče: ‘Mislim da ovaj vrt nikada neće propasti i mislim da Sudnji Dan nikada neće doći, i ja mislim da ću, ako i budem vraćen Gospodaru svome, sigurno nešto bolje od ovoga naći’. A reče mu drug njegov koji je s njim razgovarao: ‘Zar ne vjeruješ u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te je potpunim čovjekom učinio?’ ” [14]

Svi od gore spomenutih su proglašeni kāfirima (nevjernicima) od strane Allāha i Njegovog Poslanika, sallallāhu ‘alejhi we sellem, nakon što su bili mu’mini – zbog nekih riječi ili djela koje su rekli ili učinili, čak i ako nisu svojim srcem vjerovali u njih, za razliku od puta zalutalih murdžijā.

Mi tražimo utočište kod Allāha od tvrdnji murdžijā.

Također trebamo znati da tekfīr el-‘ajn (proglašavanje pojedinca nevjernikom, koji je učinio nešto od gore spomenutih stvari koje poništavaju islām) zavisi od šartova (uslova) i poništivača (spriječavajućih faktora) tekfīra.

Ono što smo gore spomenuli uništava mahane i preuveličavanja mezheba irdžā’a.


[1] sura el-E’rāf, 147. ajet

[2] sura et-Tewbe, 65. i 66. ajet

[3] sura el-Hadždž, 32. ajet

[4] sura el-Beqare, 34. ajet

[5] sura el-Ahqāf, 3. ajet

[6] sura et-Tewbe, 65. i 66. ajet

[7] sura et-Tewbe, 74. ajet

[8] sura el-Munafiqūn, 8. ajet

[9] sura el-En’ām, 162. i 163. ajet

[10] sura el-Beqare, 102. ajet

[11] sura el-Beqare, 102. ajet

[12] sura el-Hudžurāt, 15. ajet

[13] sura et-Tewbe, 45. ajet

[14] sura el-Kehf, 35.-37. ajet