KELIMETUL-HAQQ

Sira (životipis) Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem

Sira 1. predavanje Osobine Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 2. predavanje Posebnosti i fizički izgled Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 3. predavanje Karakterne osobine Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 4. predavanje Koristi od izučavanja sire
Sira 5. predavanje Izvori sire
Sira 6. predavanje Rodoslov Arapa
Sira 7. predavanje Vjersko stanje Arabije
Sira 8. predavanje Primjeri malobrojnih muwehhida u doba džahilijjeta u Mekki
Sira 9. predavanje Vjersko stanje ostatka svijeta u doba njegovog poslanstva
Sira 10. predavanje Zašto Arabija i Arapi?
Sira 11. predavanje Hašim, ‘AbdulMuttalib, Zem-zem i žrtvovanje ‘Abdullaha
Sira 12. predavanje Invazija Ebrehine vojske sa slonovima na Ka’bu
Sira 13. predavanje: Roditelji Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 14. predavanje: Datum rođenja Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 15. predavanje Rođenje Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 16. predavanje Prve dojilje (dadilje), Thuwejba i Ummu Ejmen
Sira 17. predavanje Boravak u plemenu Benu Sa’d kod dojilje Halime es Sa’dijje
Sira 18. predavanje: Rascjepljenje njegovih prsa i ispiranje njegovog srca
Sira 19. predavanje: Njegov boravak kod majke Amine i njena smrt
Sira 20. Njegov boravak kod djeda ‘AbdulMuttaliba
Sira 21. predavanje Njegov boravak kod amidže Ebu Taliba
Sira 22. predavanje Njegov diskutabilni susret sa monahom Buhajrom na putu ka Šamu
Sira 23. predavanje: Njegov posao pastira
Sira 24. predavanje: Allahovo čuvanje njega od grijeha i prije njegovog poslanstva
Sira 25. predavanje Harbul-Fidžar (Svetogrdni rat)
Sira 26. predavanje Hilful Fudul Sira
27. predavanje Njegova ženidba Hadidžom, Allah bio zadovoljan njome

Sira 28. predavanje O njegovoj porodici i vrlinama Hadidže, Allah bio zadovoljan njome
Sira 29. predavanje Ponovna izgradnja Ka’be i njegova važna uloga u tome
Sira 30. predavanje Priča o Zejdu ibn Harithe, Allah bio zadovoljan njime
Sira 31. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 1. dio
Sira 32. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 2. dio
Sira 33. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 3. dio
Sira 34. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 4. dio
Sira 35. predavanje Znanje rabina, monaha i arapskih vračeva o njegovom poslanstvu
Sira 36. predavanje Bio je muwehhid (musliman) i prije Objave
Sira 37. predavanje Prvi nagovještaji Objave
Sira 38. predavanje Ko je Džibril, melek koji mu je došao ? 
Sira 39. predavanje Dolazak Džibrila i početak objavljivanja Qur’ana
Sira 40. predavanje Događaji nakon prve objave
Sira 41. predavanje Odgovor na legendu da se namjeravao baciti sa vrha planine – Ebu Ahmed 
Sira 42. predavanje Prva četiri slučaja Objave
Sira 43. predavanje Važnost Objave, njene vrste i načini i njeno dejstvo na njega 
Sira 44. predavanje Razlika vjerovjesnik/poslanik, žena poslanik? i etape u da’wi i siri 
Sira 45. predavanje Prvi muslimani – Wereka i Hadidža i propisivanje namaza 
Sira 46. predavanje Ali ibn Ebi Talib prima islam 
Sira 47. predavanje Zejd ibn Harithe i Poslanikove kćeri primaju islam
Sira 48. predavanje Ebu Bekr prima islam 
Sira 49. predavanje ‘Uthman, Talha, Zubejr, Sa’d i ‘Abdur’Rahman ibn ‘Awf primaju islam
Sira 50. predavanje Druga grupa, deset novih muslimana – Ebu Ahmed
Sira 51. predavanje Nova grupa muslimana: Bilal, ‘Amr ibn ‘Abese, Ibn Mes’ud, Ibn Džahš i Dža’fer
Sira 52. predavanje Islam primaju Halid ibn Se’id, ‘Ammar, Suhejb i jos dvadesetak ljudi
Sira 53. predavanje Podsjećanje na važnost izučavanja sire (njegovog životopisa)
Sira 54. predavanje Objašnjenje propisa mahrema i odgovor na optužbe o braku krvnih srodnika
Sira 55. predavanje Početak okupljanja ashaba u Erkamovoj kući
Sira 56. predavanje Islam nisu prihvatali samo potlačeni i Govor o prvom ispoljavanju vjere
Sira 57. predavanje Allahova naredba njemu da pozove u islam svoju bližu rodbinu
Sira 58. predavanje Njegov poziv stanovništvu Mekke sa brežuljka Safa
Sira 59. predavanje Historijat borbe između dobra i zla i metode nevjernika u borbi protiv istine
Sira 60. predavanje Važnost i koristi poznavanja njegovog rodoslova i porodica unutar plemena Qurejš
Sira 61. predavanje Govor o najvecim neprijateljima islama u Mekki
Sira 62. predavanje Javno pozivanje u islam u Mekki i različita reakcija dvojice amidža
Sira 63. predavanje Djeca mušrika koja su primila islam, univerzalnost islama i govor o našem stanju

Sira 64. predavanje Džema’at prvih muslimanki
Sira 65. predavanje Odlike mekkanskog i medinskog perioda Objave
Sira 66. predavanje Dolazak delegacija mušrika pred Ebu Taliba
Sira 67. predavanje El-Welid ibnul-Mugire i njegova laž o Kur’anu (2)
Sira 68. predavanje Stanje mušrika i odlike mekkanske da’we (Kur’anom o siri)
Sira 69. predavanje Kufrovi Arapa (Kur’anom o siri)
Sira 70. predavanje Opiranje Objavi poricanje, ismijavanje i klevetanje (Kur’anom o siri)
Sira 71. predavanje Odbacivanje Kur’ana i optuživanje njega da je on autor Kur’ana
Sira 72. predavanje Odgovor na optužbu da je on autor Kur’ana 1. dio
Sira 73. predavanje Odgovor na optužbu da je on autor Kur’ana 2. dio
Sira 74. predavanje Odgovor na optužbu da je on autor Kur’ana 3. dio
Sira 75. predavanje Odgovor na optužbu da je on autor Kur’ana 4. dio
Sira 76. predavanje Mušričko poricanje Sudnjeg dana (Kur’anom o siri)
Sira 77. predavanje Trud mušrika u prepiranju i nadmudrivanju (Kur’anom o siri)
Sira 78. predavanje Oholost mušrika, njihove spletke i prizivanje kazne (Kur’anom o siri)
Sira 79. predavanje Allahov odgoj Svog Poslanika u vezi ‘ibadeta, ahlaka i sabra (Kur’anom o siri)
Sira 80. predavanje Početak organizovanih fizičkih napada na prve muslimane Bilal i robovi
Sira 81. predavanje Torturisanje i zlostavljanje prvih muslimana ‘Ammar i Khabbab
Sira 82. predavanje Iskušenja prvih muslimana ‘Uthman, Mus’ab, Khalid, ‘Uthman, Sa’d, Ebu Fukejha
Sira 83. predavanje Mušrički nasrtaji na njega i Allahova zaštita njega od Ebu Džehla
Sira 84. predavanje Njegova iskušenja i njegova hrabrost i nepokolebljivost
Sira 85. predavanje Njegovo lomljenje kipova u vrijeme slabosti u Mekki
Sira 86. predavanje Njegova hrabrost u prkošenju Ebu Džehlu i njegova snaga u hrvanju sa Rukanom
Sira 87. predavanje Ebu Dherr el-Gifari prihvata islam Sira 88. predavanje Njegova da’wa Dimadu i Husajnu
Sira 89. predavanje Njegov amidža Hamza prihvata islam
Sira 90. predavanje Dolazak ‘Utbe ibn Rebi’a sa ponudama da bi ga odvratio od pozivanja
Sira 91. predavanje Govor o nekim važnim događajima prije hidžre u Abesiniju
Sira 92. predavanje Hrabrost ‘Abdullaha ibn Mes’uda i licemjerstvo mušrika prema učenju Kur’ana
Sira 93. predavanje Uvod u govor o hidžri u Abesiniju
Sira 94. predavanje Prvi muhadžiri (iseljenici) ka Abesiniji (danas Etiopiji i Eritreji)
Sira 95. predavanje Hidžra u Abesiniju i stanje u Mekki u to vrijeme (sura el-Kafirun)
Sira 96. predavanje Zašto su mušrici pored Ka’be učinili sedždu za Poslanikom, s.a.w.s.
Sira 97. predavanje Povratnici iz prve hidžre i druga hidžra u Abesiniju
Sira 98. predavanje Zavjera mušrika Mekke da naude muhadžirima u Abesiniji
Sira 99. predavanje Pouke i poruke iz prethodnih događaja i još ponešto o Nedžašiju
Sira 100. predavanje Odgovor na pogrešna vjerovanja iz prethodnih događaja
Sira 101. predavanje ‘Umer ibnul Khattab prihvata islam
Sira 102. predavanje Pouke iz ‘Umerovog prihvatanja islama i govor o stanju mušrika Mekke
Sira 103. predavanje Početak bojkota i izolacije

Početna

YouTube Kanal

Pretraga

Pretraga

Meni

O Nama

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Postavi Pitanje