https://techzinglive.com/page/1871/r35ckhkjt vjerovanje četovrice imama

Downloadujte knjigu ”VJEROVANJE ČETVORICE IMAMA”, koja iznosi njihove fetwe, citate i mišljenja na teme tewhida, imana, kadera, stava o ashabima, kelama i zabrane raspravljanja i filozofiranja u vjeri,… da biste se uvjerili da je akida svih četvorice imama bila ista – akida Ehlis-Sunneta wel-Džema’ata, daleko od akide sektaških frakcija džehmija, kullabija, mu’tezila, murdžija, eš’arija, kaderija, džebrija, maturidija,…

https://www.urbanearthworm.org/2023/03/21/eh768rtztn