PITANJE:
Selam Alejkum. Bismillah.
Je li tačno da sura Kulhuvalahu ehad vredi koliko 38 sura i 10 dzuzeva tj trećinu Kurana?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Tačno, sura el-Ikhlas jeste trećina Kur’ana svojim značajem, vrijednošću, ali ne i na način da čovjek nju, recimo prouči 3 puta i da kaže ili misli da je proučio khatmu (čitav Kur’an).

Poređenje te sure sa trećinom Kur’ana je samo sa aspekta vrijednosti.

To me podsjeti na hadith u kome je rečeno da onaj ko nakon klanjanja sabaha u džematu ostane da dhikri sve dok Sunce izađe, a potom klanja dva rekata duha namaza, da on ima nagradu hadždža i ‘umre, i još je dodao: “Potpuno, potpuno, potpuno.”
Međutim, to ne znači da čovjek može, umjesto da ode na hadždž za koji ima sredstava, jednog jutra dhikri na taj način i smatra da je skinuo obavezu hadždža, ili da možda još očekuje da ga ljudi smatraju ili zovu hadždžijom.

Tako je i sa hadithom u kome se kaže da je jedan sahat razmišljanja o Allahovom stvaranju vrijedniji od sedamdeset godina ‘ibadeta.
Da li to znači da neko može da se “napregne” i o Allahom stvaranju razmišlja sahat vremena, pa da nakon toga smatra da ne mora klanjati ni postiti ni činiti ijedan ‘ibadet sve do smrti, jer je unaprijed obavio ‘ibadeta u vrijednosti sedamdeset godina?
Naravno da ne znači.

Dakle, sura el-Ikhlas ima ogromni značaj i vrijednost, ali se ne ide dalje logikom, pa tako ona ne može zamijeniti trećinu učenja Kur’ana (niti je učenje nje triput jednako khatmi). Također, ostanak u dhikru nakon sabah namaza uz klanjanje duha-namaza nakon što izađe Sunce uistinu donosi nagradu hadždža i ‘umre, ali tek nakon obavljanja obaveznog hadždža, tj. ne može da zamijeni hadždž koji je čovjeku obaveza.
Isto je i sa razmišljanjem o Allahovom stvaranju koje, iako vrijedi kao sedamdeset godina ‘ibadeta, ne može da zamijeni činjenje naređenih ‘ibadeta sve do smrti, kako je Allah rekao Svom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem: “I čini ‘ibadet svom Gospodaru sve dok ti ne dođe jekin (smrt)”.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.