PITANJE:
Esselamu alejkum brate.
Da li treba i kako treba nadoknaditi post ako ga je muškarac pokvario izlaskom sjemena?
Napominjem da se to desilo putem masturbacije.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.

Mnoga pitanja posta se vežu za ejakulaciju (izlazak sperme iz polnog organa), a ona može biti na nekoliko načina od kojih svaki ima svoj opis i propis u Allahovoj vjeri.

1) Ako sperma iziđe dok čovjek spava (nakon sehura a prije sabaha, ili bilo kada u toku dana dok posti) postač ne treba prekidati svoj post koji mu je i dalje validan, već se samo treba (zbog namaza koji nastupa) okupati i nastaviti postiti.
‘A’iša i Ummu Seleme (Allah bio zadovoljan objema) su prenijele da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, džunub dočekao zoru nakon odnosa sa jednom od svojih žena, pa se (nakon zore) okupao i nastavio postiti. (hadith bilježe imami el-Bukhari, 1926 i Muslim, 1109)

2) Ako sperma iziđe potaknuta samim čovjekovim razmišljanjem, ispravno mišljenje je da čovjek ne treba prekidati post već se treba okupati, klanjati namaze i nastaviti post tog dana. Čovjek može biti griješan i nagrada za njegov post umanjena, ali takav izlazak sperme ne predstavlja kvarenje posta.

3) Ako sperma iziđe potaknuta masturbacijom (dodirom sebe i manualnom stimulacijom), post je pokvaren a čovjek ima grijeha, i zbog masturbacije i posebno zbog prekida (kvarenja) posta.
U poznatom hadithi-kudsijju je došlo da je Uzvišeni rekao, opisujući vjernika koji posti: “Moj rob zbog Mene ostavlja svoju hranu i piće i strast.” (hadith bilježe imami el-Bukhari, 1894 i Muslim, 1951) U drugoj predaji ovog haditha postoji i dodatak na ove Allahove riječi: “…i radi Mene ostavlja svoju suprugu.” (“Sahih Ibni Khuzejme”, 1897 sa vjerodostojnim lancem prenosilaca).

4) Ako sperma izađe potaknuta dodirivanjem žene i naslađivanjem njenim tijelom, post je pokvaren.
Dokaz za ovo i prethodno su prethodno spomenuta dva riwajeta hadithi-kudsijja, tj. svrha posta jeste da postač ostavlja (napušta) jelo, piće ali i svoju strast (u drugoj predaji: i svoju ženu). Dakle, onaj koji se prepusti strastima, bilo to masturbacijom ili dodirivanjem ili ljubljenjem žene, pa to još rezultira ejakulacijom, on je time pokvario svoj post.
Neki smatraju i da ejakulacija izazvana samim razmišljanjem kvari post (spomenuto ovdje pod br. 2), međutim, kao što već rekoh, ispravnije je mišljenje da to ipak ne kvari post, a neki su povukli i analogiju na povraćanje (a poznato je da nenamjerno povraćanje, ničim namjerno izazvano ne kvari post), pa je tako onaj koji na nešto pomisli i samim tim dođe do ejakulacije kao i onaj ko pomisli na nešto gadljivo i povrati (nijedan od njih nije pokvario post, a Allah najbolje zna).

5) Ako sperma iziđe kao posljedica polnog odnosa, svakako da je post pokvaren samim odnosom sve da do ejakulacije nije ni došlo.

Dakle, u stanju o kom si pitao, u stanju kad postača nadvlada strast i preda se masturbaciji pa i ejakulira, pokvario je svoj post i obavezan je to nadoknaditi jer je svako ko bez opravdanog razloga propusti nešto od naređenog posta ili ga pokvari, dužan to nadoknaditi.

Što se napaštanja (nadoknađivanja posta) tiče, poznat je hadith od Ebu Hurejre (Allah bio njime zadovoljan) da su ashabi jednom sjedili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we selleme, pa je došao jedan čovjek i rekao: “Allahov Poslaniče, propao sam!” 
Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, ga upita: “Šta te je upropastilo?”, a on mu reče: “Imao sam odnos sa svojom ženom a postio sam!” 
Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, ga upita: “Imaš li mogućnosti da oslobodiš roba?”, a čovjek reče: “Nemam.” 
Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, ga upita: “Možeš li postiti uzastopno dva mjeseca?”, a čovjek reče: “Ne mogu.”

Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, ga upita: “Možeš li nahraniti šezdeset siromaha?”, a čovjek reče: “Ne mogu.” 
Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme je tada zaćutao, a ubrzo neko donese posudu punu hurmi. 
Tada Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, upita: “Gdje je onaj čovjek?”, a on se javi: “Evo me!”
Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, mu reče: “Udijeli ovo kao sadaku”, na što čovjek reče: “Da udijelim siromašnijima od sebe? Allaha mi, u ovom mjestu nema od mene siromašnijih!”
Na to se Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nasmija da su mu se ukazali kutnjaci pa reče: “Nahrani svoju porodicu time”. (hadith bilježe imami el-Bukhari, 1936, Muslim, 1111 i Ebu Dawud, 2393) Postoji i riwajet ovog događaja u kom stoji da mu je dodao i: “Naposti dan i moli Allaha za oprost.”

Ova predaja je uzrok saglasnosti svih učenjaka da će onaj koji post pokvari na način da ima odnos sa svojom ženom morati da najprije (ako može) 1) oslobodi roba, pa tek onda ako to ne može 2) da posti dva uzastopna mjeseca, pa tek onda ako to ne može 3) da nahrani šezdeset siromaha. U tome su učenjaci saglasni po pitanju onoga ko post pokvari polnim odnosom.

Međutim, razišli su se po pitanju onoga ko post pokvari nekim drugim načinom, tj. nisu svi saglasni kakav je način napaštanja onog ko post pokvari pićem, jelom i sličnim (samim tim i masturbacijom).
Dakle, jedan dio njih je na stavu da je onaj ko svjesno a neopravdano pokvari dan posta dužan sve prethodno navedeno (osloboditi roba, postiti dva mjeseca ili nahraniti šezdeset siromaha).
Drugi dio učenjaka je hadith shvatio sasvim doslovno i smatraju da se spomenuti propis odnosi samo na onoga ko dan posta pokvari polnim odnosom, a da je onaj ko post prekine (pokvari) na neki drugi način (jelom, pićem i sl.) obavezan postiti jedan dan, nadoknaditi taj dan koji je prekinuo (pokvario), svakako uz iskreno pokajanje Allahu i riješenost da to više ne čini.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.