PITANJE:
Selam Alejkum. Bismillahi.
Imaju hadisi da kada se pojavi Dedzal da će ozivljavati mrtve pa me zanima hoće li ih bukvalno ozivljvati i to masovno pa neko ko umre ove godine a Dedzal npr dodje za 10 godina će ga oživeti bukvalno ili je to neka varka.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Da, svakako da se ti tekstovi trebaju doslovce uzeti, shvatiti.

Imam Muslim u svom “Sahihu” bilježi da će se prema Dedždžalu uputiti mladić, jedan od najboljih vjernika svog vremena, pa kada bude doveden pred Dedždžala, reći će ljudima da je to onaj Dedždžal koga je spominjao Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem. Kada ga budu počeli mučiti, Dedždžal će ga pitati: “Zar ti ne vjeruješ u mene?”, a on će odgovoriti: “Ti si lažni mesih”, nakon čega će Dedždžal narediti da ga presjeku pilom a onda će proći između njegove dvije polovine tijela, te ga (mrtvog) pozvati: “Ustani!”, na što će on ustati, a na Dedždžalovo pitanje: “Da li vjeruješ u mene?”, mladić će odgovoriti: “Samo mi se povećala spoznaja o tebi.”

Stoga, nema sumnje da se ti hadithi trebaju shvatiti doslovno, tj. da će on zaista oživljavati ljude.

Možda je razlog tvog pitanja nevjerica (čuđenje) kako da neko ko nije Allahov poslanik niti ewlija’ (dobri rob) čini ovakva čuda i njima zbunjuje ljude.
Ako je to u pitanju, znaj da je ovo jedna od tri vrste nadnaravnih čuda:
Prva vrsta su mu’džize, koje se dešavaju na rukama Allahovih poslanika i vjerovjesnika.
Druga vrsta su kerameti, koji se dešavaju na rukama Allahovih ewlija (odabranih robova koje Allah pomaže).
Treća vrsta je istidradž (mamljenje), Allahovo kušanje ljudi na rukama i djelima Njegovih neprijatelja i nepokornika.

Dakle, iako je neko nevjernik i dhalim, Allah ljude iskuša time što njemu omogući da učini nešto od čuda i da to bude ispit za ljude.
Osim istidradža putem Dedždžala o kome upravo govorimo, a koji će se tek desiti, poznat je istidradž (čudo na rukama nevjernika) koje se desilo i koje je opisano u Kur’anu, a to je postupak Samirijja, Židova koji je, iako je bio među Musaovim narodom i sljedbenicima, bio nevjernik koji je jedva dočekao da se Musa udalji, pa da ljudima napravi kipa u vidu teleta, pa je čudo koje se desilo to da je tele mukalo kao da je živo.

Dakle, itekako je moguće da nevjernik (Allahovom dozvolom) učini čudno, veliko djelo koje nekome djeluje kao dokaz, a ustvari je samo obmana koju je Allah dozvolio da iskuša Svoje robove, hoće li povjerovati Dedždžalu koji im je opisan ili će ostati ustrajni.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.