Ovo je Islam

Downloadujte knjigu ”OVO JE ISLAM”, koja na divan i jednostavan način objašnjava šta je zapravo Allahova vjera, posebno se osvrćući na zablude i džahilijjet nevjerničkih društava i njihovog sistema vrijednosti, kufr i tagutijjet. Veoma vrijedno djelo.