PRIMJEDBA (komentar na YT ispod jednog od video-snimaka):
Kako čovjek može biti moćan? Zar to nije Allahovo svojstvo? Subhanallah, čovjek moćan? Estagfirullah…

ODGOVOR:
Griješiš u toj svojoj bukvalnosti. Sasvim je ispravno za čovjeka reći “moćan”, “silan”, “snažan”, “sposoban”, “u stanju da učini…”

Po tebi bi bilo grijeh (ili možda čak i kufr?) da se čovjek zove Malik, jer je Allah el-Malik (učimo u suri el-Fatiha مالك يوم الدين Maliki Jewmid-Din). Međutim, čuo si za ashaba Enesa sina Malikovog, a i za Malika ibn Enesa, jednog od četvorice imama medhheba. Pa tako je čovjek imao ime Malik ali mu to niko nije osporio.

Također, Allah je er-Re’uf i er-Rahim, ali On ista ta dva imena koristi za Svog Vjerovjesnika Muhammeda kada u ajetu sure et-Tewbe kaže da je on (Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem) بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ prema vjernicima Re’uf, Rahim (blag i milostiv).

Šta je poenta? Mnoga (ne kažem sva, već mnoga) od Allahovih imena je dozvoljeno dati čovjeku, ali to ime ne smije imati određeni član ال (EL, tj. elif-lam), pa čovjek može biti Malik, Re’uf, Rahim i sl., ali je Allah el-Malik, er-Re’uf, er-Rahim,…

Ponavljam, ovo (uz razliku u članu ال EL) važi za NEKA (a ne za sva) Allahova Imena. Zašto ne za sva? Zato što i čovjek može biti vladar (kralj), i čovjek može biti blag, milostiv, samilostan i sl., ali kad su u pitanju određena Allahova Imena specifična samo za Gospodara, nije dozvoljeno da se čovjek njima nazove pa ni bez člana ال ( EL). Tako čovjek ne može i ne smije biti nazvan Ehad (Jedan Jedini), Khaliq (Stvoritelj), Musawwir (Davalac likova), Quddus (Sveti) i slično.
Isto važi i za svojstva i osobine ljudi koje (ali samo imenom, nazivom!) sliče Allahovim Svojstvima.

Tako je sasvim normalno da su i ljudi darežljivi, mudri, silni, da praštaju, kažnjavaju, da su sudije, da se raduju i ljute, smiju i govore (a sva ova svojstva posjeduje i Gospodar svjetova, koja naravno dolikuju Njegovoj Uzvišenosti).

Zar Allah u Qur’anu ne kaže: “أليس الله باحكم الحاكمين (Zar Allah nije od svih mudrih Najmudriji / od svih pravednih sudija Najpravedniji)? Pa iako je Allah Mudri ili Najmudriji, ima mudrih i među ljudima.
I zar Allah ne kaže: إن فيها قوما جبرين (Zaista je u njemu (gradu) narod silnika)? Upotrijebljen je izraz “džebbarin” (silnici), a znamo da je Allah el-Džebbar (Silni). Pa iako je Allah Silni, ima i ljudi koji su silni. Allah je el-Qawijj (Jaki), ali zar ćemo negirati da ima ljudi koji su jaki?
Zar u dovama nije došlo يا ارحم الراحمين (O Ti od milostivih Najmilostiviji). Pa ima i ljudi koji su milostivi…

Dakle, kao što među ljudima ima jakih i mudrih, ima i milostivih.

Da nije tako, ne bi ni bilo greške u koju su upale džehmije, kullabije, eš’arije i maturidije. Naime, oni su zanijekali desetine Allahovih Svojstava upravo zato što su bili svjesni da ljudi imaju svojstva (osobine) tog imena. Pa su tako, znajući da ljudi silaze ili se uspinju, dolaze, da se ljudi smiju, vesele ili srde, zapali u problem negiranja da Allah ima ova Svojstva, iako je to jasno i decidno spomenuto u Qur’anu ili sunnetu.

Zašto su pripadnici spomenutih sekti zapali u grešku poricanja ovih Allahovih Svojstava? Upravo jer su znali da i ljudi imaju ta svojstva i osobine, ali nisu htjeli da shvate da potvrđivanje tih Svojstava Allahu (da ih On posjeduje) nikako ne znači poređenje tih Svojstava sa svojstvima stvorenja (jer Allahu ništa nije slično).

Šta je moja poenta ovdje? Dok ima sektaša koji odbacuju Allahova svojstva jer se “boje da time Allaha ne uporede sa stvorenjima”, dođu neki koji su Allahu potvrdili određena svojstva, ali ih sad negiraju ljudima (poričući pravo da čovjeka opišemo kao moćnog, jakog, blagog, ljutog, silnog, darežljivog, blagog, milostivog,…) što je slična zabluda, samo iz drugog smjera.

Rješenje je u pokoravanju tekstovima Objave (u Qur’anu i sunnetu stoji da je Allah Blag i Silan), ali ne gaziti ni zdrav razum koji nam nalaže da priznamo da i ljudi mogu biti blagi i silni, pogotovo ako nam čak i tekstovi Objave i to potvrđuju (u Qur’anu je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nazvan Re’uf / Blagi, a narod Qudsa narod Džebbarin / silnika).

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.