Obaveze svakog muslimana

Downloadujte korisnu risalu (poslanicu) šejhul-islama Muhammed ibn ‘AbdulWehhaba “OBAVEZE KOJE JE DUŽAN SPOZNATI SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA” u kojoj je šejh na koncizan i jasan način objasnio temelje vjerovanja, islama, imana, kufra, širka, nifaka i njihovih vrsta, te objasnio osnovu islama – kufr u taguta i iman u Allaha, a sve propratio dokazima iz Kur’ana i sunneta.