PITANJE:
Jeli dozvoljeno u namazu ponavljati jedan ajet vise puta?

ODGOVOR:

Da, dozvoljeno je.
To je praksa Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem i mnogih selefa nakon njega.

Vjerodostojno se prenosi da je on, sallallahu ‘alejhi we sellem, znao dobar dio noći da probdije na stajanju u namazu učeći jedan jedini ajet, a slično su činili i oni nakon njega, rahimehumullah.

Od Ebu Dherra, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je stajao u namazu sve do zore učeči samo jedan ajet. Taj ajet je bio: “Ako ih kazniš, oni su Tvoji robovi. A ako im oprostiš, Ti si Silan i Mudar.” (sura el-Ma’ide, 118. ajet) (hadith je hasen, zabilježio ga je imam en-Nesa’i, br. 1010)

Osim što je činio tako, klanjao dugo ponavljajući jedan isti ajet, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je također imao običaj i da u namazu, kad dođe do ajeta koji spominje Vatru, Allaha moli za zaštitu od Vatre, a kada dođe do ajeta koji spominje džennet, da Allaha moli za džennet.
Dakle, usred namaza i učenja Kur’ana u njemu bi zastao a onda dovio riječima koje nisu kur’anski ajeti, već dove kojima se traži zaštita od Vatre ili ulazak u džennet.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.