PITANJE:
Negdje si naveo da je Poslanik saws rekao da se potjeraju zidovi i krscani sa Arapskog poluostrva i da ne smiju dvije vjere bit u Arapskom poluotoku, pa kako kad jasno imas u Kuranu da se borimo protiv njih dok ne plate glavarinu,a i hadisa ima o tome..?

ODGOVOR:
Ovo je u šeri’atu poznata stvar. ‘Am (općenito) i khas (specifično).

Npr. Allah je u Kur’anu rekao da se kradljivcu i kradljivici odsječe šaka i ničime ništa tu nije ograničio.
Međutim, taj propis se ne sprovodi nad svakim kradljivcem i kradljivicom, već je u sunnetu došao propis koji je učinio takhsis (specifikaciju), rekavši da se kazna izvršava samo za krađu vrijednosti iznad 1/4 dinara.

Npr. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nas je podstakao da kad čujemo mu’edhina, trebamo za njim ponavljati riječi edhana.
Međutim, u drugom hadithu se prenosi da je Mu’awija, radijallahu ‘anhu, rekao da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, da ponavlja riječi edhana, ali da kad čuje riječi “Hajje ‘ales-salah” i “Hajje ‘alel-felah” to ne ponavlja, već da tada kaže: “La hawle we la quwwete illa billah”.
Tu se trebaju usaglasiti i pomiriti značenja oba haditha: postupajući po oba haditha, ponavljamo text edhana OSIM one dvije rečenice (“Hajje ‘ales-salah” i “Hajje ‘alel-felah”), koje ne ponavljamo već kažemo “La hawle we la quwwete illa billah”.

Poznato je da postoji dozvola lova, ali je ona zabranjena kada je čovjek u ihramu (obredima hadždža ili ‘umre).

Poznato je da postoji dozvola ubijanja određenih životinja, ali ih je zabranjeno ubijati u haremu Ka’be, gdje je zabranjeno prolivati krv.

Tako je i ovdje:
Istina je da je u islamskoj državi uopšteno dozvoljeno da žive kršćani i Židovi, plaćajući džizju.
Međutim postoje sahih-hadithi u kojima je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, jasno rekao da njih treba protjerati sa Arapskog poluostrva.

Šta tu nije jasno? Zar ćemo zbog našeg ograničenog razumijevanja odbaciti jasno značenje sahih-haditha (da spomenute treba protjerati), kad je lahko izvršiti el-džem’ (usaglašavanje i “pomirivanje” značenja) oba teksta?

Dakle, ajet je rekao da oni mogu živjeti u khilafetu, a hadith zabranjuje da žive na poluostrvu islama. Dakle, njima je dozvoljeno da žive svugdje u državi islama MIMO Arapskog poluostrva, koje ima važnost i svetost (nepovrjedivost) koje nemaju ostale zemlje, jer su u njoj dva mesdžida (Mesdžidul-Haram i Mesdžid Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem).

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.