PITANJE:
Neprijatelji dave tvrde da se čovjek ne rađa u islamu (u isnovi islama La ilahe ilallah) već kažu da IMA NAKLONOST KA ISLAMU. Koji su najjači dokazi ili koji je hadith koji direktno nam ukazuje da je Allah stvorio ljude (duše) na islamu? BarekAllahu fik.

ODGOVOR:
Zaista ne znam koji neprijatelji da’we to tvrde a još manje znam šta time žele da dokažu.
Također, mislim da se tu neko želi igrati riječima i pojmovima.
Uglavnom, ispravno je da se dijete ne rađa na islamu (u pravom smislu te riječi) već na fitri koja je sposobnost, sklonost, naklonost ka prihvatanju istine i plodno tlo za to.

”Musliman”, obzirom na tehničko značenje koje se koristi u šeri’atu znači: onaj koji je porekao taguta a vjeruje u Allaha (vjeruje i prihvata Allaha kao Jedinog Boga, čini Mu ’ibadet, nikoga Mu ne čini ravnim i odriče se taguta i mušrika). To je islam u svakom vremenu i na svakom mjestu, a nakon dostupnosti Objave musliman vjeruje u sve objavljene Knjige i sve poslate poslanike i vjerovjesnike, a posebno u Muhammeda, sallallahu ’alejhi we sellem, kao posljednjeg poslanika, koga uzima za uzor i slijedi njegov primjer. Uz to, musliman, naravno, vjeruje u kader, u život poslije smrti, u džennet i džehhenem.
S obzirom na ovo značenje i definiciju ”muslimana”, naravno da se ljudi ne rađaju kao muslimani (koji samim rođenjem sve spomenuto prihvataju, vjeruju i čine).

Mulla ’Ali el-Kari je rekao: ”Islam je prava vjera koju čovjek mora steći nakon dolaska na svijet, a koju nije imao u vrijeme rođenja. Zatim mu se Allah obratio (u zrelosti kada on posjeduje razum) i naredio mu (da vjeruje i pokorava se). Nakon toga, ko ne vjeruje učini to svojim vlastitim postupkom, odbacivanjem istine jer ga je Allah napustio; a ko vjeruje učini to po vlastitom izboru, potvrđujući istinu i vjerujući u nju jer mu je Allah dao božansku uputu i pomoć.” (Mulla ’Ali Kari, ”Šerhu Fikhil-Ekber”, 82. i 83. str.).

Izjava kojom se obično kaže da je ”svako rođen kao musliman“ ustvari znači da je svako rođen na prirodnom putu koji ima sposobnost i kapacitet da spozna i prepozna svog Stvoritelja, povjeruje u Njega i pokori Mu se. Dakle, sposobnost i sklonost.

Uzvišeni Allah kaže:
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا
”I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da protiv sebe posvjedoče: ’Zar Ja nisam Gospodar vaš?’, oni su odgovorili: ’Svakako, mi svjedočimo’.” (sura el-A’raf, 172. i 173. ajet)

Dakle, svako je rođen na jasnom putu koji je čist od širka i kufra. Rođen je na prirodnom jasnom putu koji će ga odvesti do istine ako ne bude zaveden.
U tom smislu se u hadithu kaže: ”Svako dijete se rađa na fitri (prirodnom putu I čistoj prirodi), ali ga roditelji učine Jevrejinom, kršćaninom ili vatropoklonikom.” (hadith bilježe el-Bukhari, br. 1296 i Muslim, br. 4803).

Komentarišući ovaj hadith, Ibn Hadžer je rekao: ”Ono što znači rođenje na fitri jeste da je osoba rođena sa urođenom sposobnošću da bude vođena (da slijedi put upute). Rođena je u stanju pripravnosti da prihvati Allahovu vjeru. Ako neko ostane sam, onda će sigurno prihvatiti put upute i neće skrenuti s njega. To je tako jer je priznanje dobrote Allahove vjere već stavljeno u prirodu čovjeka. Međutim, on skreće sa pravog puta zbog uticaja drugih. (”Fethul-Bari”, Kitabul-Džena’iz, 3/318)

Ibn Tejmijje je rekao: ”Biti rođen na fitri ne znači nužno da neko zaista vjeruje u islam po rođenju, jer kada nas je Allah doveo u ovaj život (po rođenju) nismo znali ništa. Fitra se odnosi na čisto srce koje je spremno da prihvati istinu i da bi čovjek bio musliman, ako niko nije uticao na njega (u toku odrastanja) da promijeni svoju prirodnu sklonost islamu.”

En-Newewi je rekao: ”Najtačnije mišljenje je da hadith znači da se svako novorođenče rodi u stanju u kojem je pripremljen za islam”. (Šerhun-Newewi, Kitab el-Kadr, 2/337).

Ova objašnjenja pokazuju da se dijete rađa na putu koji će ga odvesti do onoga što je istina.
Ovaj put je oslobođen širka i kufra, a srce novorođenčeta je čisto i čisto koje ima prirodnu sklonost da prihvati pravu vjeru i slijedi je.
Međutim, kako dijete raste, ono postaje plod utjecaja svoje okoline, roditelja i religije koju slijede, te prijatelja koji mogu imati utjecaja na dijete koje raste. Vrlo brzo dete počinje da prihvata ono što mu daju oni oko njega i počinje da veruje u isto. Ovo je način na koji se dijete na kraju odvodi od prirodnog puta na kojem je stvoreno, da Allah sačuva.

Umjesto zaključka:
Dakle, svako se dijete rađa na fitri.
Ko god ustrajava da je fitra zapravo islam, treba mu reći da je za islam potreban razum, spoznaja, teklif, znanje, ubjeđenje, iskrenost, prihvatanje, pokoravanje,… a novorođeno dijete zapravo ništa od toga nema niti može ostvariti.

Mada, ubijeđen sam da od svega spomenutog ne zavisi ništa čime bi neprijatelji da’we efektno mogli dokazati išta od svojih zabluda.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.