PITANJE:
Mladic sam, neozenjen. Poslije sabaha sam legao spavat i kada sam ustao primjetio sam tekucinu na odjeci tj ustao sam necist . Dali mi je to automatski pokvarilo post i kako da postupim serijatski ispravno?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah. Dobro, elhamdu lillah.
Brate, slučaj koji ti se desio nikako NE kvari post.
Trebaš se jednostavno okupati, kao da se ništa nije desilo, i nastaviti da postiš.
Učenjaci su ovaj stav (da poluciranje u snu ne kvari post) dokazali sa nekoliko haditha.
Naime, postoje hadithi u kojima se jasno kaže da poluciranje u snu ne kvari post, ali su ti hadithi slabi, pa ću zato ja spomenuti ono čime se na ispravan i prihvatljiv način dokazuje da to ne kvari post.
Od tih haditha je hadith da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Ko iz zaborava nešto pojede ili popije dok posti, neka završi svoj post, to ga je Allah nahranio i napojio.” (bilježe ga el-Buhari i Muslim) Pa ako je postač opravdan zbog zaborava (a bio je budan), onda je spavanje i san još i veće i preče opravdanje.
Također, dokazuju i hadithom u kome je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Trojici se ne pišu djela: onome ko spava sve dok se ne probudi, maloljetniku sve dok ne postane punoljetan, i čovjeku koji poludi sve dok ludilo ne prestane.” (sahih, bilježe ga Ebu Dawud i en-Nesa’i)
Dakle, spavanje i san su preči od zaborava kao opravdanje, a uz to se djela ne pišu onome ko spava (nije kriv za svoje postupke).
Imami ovoga ummeta kao što su Ibn Abdulberr, Ibn Hazm, Ebu Bekr ibnul-Arebi, Ibn Rušd, Ibn Tejmijje, Ibn Hadžer i ostali su naveli idžma’ (konsenzus) učenjaka da poluciranje u snu ne kvari post.
A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.